תנאי שימוש באתר "עיר הציורים"אתר עיר הציורים (להלן: "עיר הציורים ו/או האתר") מעמיד לרשותך חווית אינטרנט מגוונת ומעשירה . על מנת ליהנות מהגלישה בו עליך לשמור על קוד ההתנהגות של עיר הציורים ולקיים את כל

תנאי התקנון. אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בהם.

כללי:

1. האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא כמובן מיועד גם לנשים. ילדים מתחת לגיל 18 אשר מעונינים להשתמש בשירותים הניתנים בעיר הציורים נדרשים ליידע את ההורים ו/או הממונים החוקיים עליהם בהוראות תקנון זה ועל דף המידע להורים אשר מצורף
לתקנון ולקבל את אישורם לעשות שימוש בעיר הציורים ולהירשם כמשתמש קבוע באתר עיר הציורים. בנוסף חלה אחריות על ההורה ו/או ממונה ליידע את ילדו בדבר תכני ההסכם. כמו כן, חלה על אותו הורה ו/או ממונה האחריות לפקח על פעילות המשתמש באתר אשר מתחת לגיל 18 על מנת שיפעל על פי הוראות התקנון.

2. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר, ויהוו את הבסיס לכל דיון עתידי בינך לבין עיר הציורים. הגלישה בעיר הציורים מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, ולכן
אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו של התקנון הנך מתבקש לא לעשות שימוש בעיר הציורים.

3. במסגרת התקנון, "משתמש"- לרבות כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר נכנס/ו לאתר ו/או יוצר קשר ו/או מתקשר עם האתר ובכך מבטא את הסכמתו
וכפיפותו לתנאי התקנון.

4. על מנת להשתמש בשרות פתיחת אתר בחינם בעיר הציורים, על המשתמש למלא את פרטיו בטפסים המיועדים לכך, ולאשר את אמיתות פרטים אלו.על המשתמש להעביר לאתר עיר הציורים
כתובת דואר אלקטרוני תקפה אליה ניתן יהיה להעביר לו הודעות דואר. כמו כן, המשתמש מתחייב לעדכן את המערכת בכל שינוי החל בפרטים הנ"ל.

5. אתר עיר הציורים ומנהליו רשאים להשעות משתמש ו/או לאסור עליו את השימוש במערכת, במידה ויתברר כי הפרטים אותם מסר אינם נכונים ו/או הפר את כללי התקנון.
6. עיר הציורים רשאי לשנות את התקנון הנ"ל מעת לעת. משתמש קיים יחויב לאשר את התקנון ע"מ להמשיך לקבל את שירותי עיר הציורים המופעים לעיל.

תנאי שימוש:

7. זכות השימוש ניתנת לאנשים פרטיים בלבד, ולצרכים פרטיים בלבד וכל שימוש למטרות שאינן כאלה לרבות אך לא רק למטרות פרסום ו/או שימוש לצרכים פוליטים אסור בהחלט.
8. אין לפרסם ו/או לשלוח כל פרסום או תוכן המכיל חומר פורנוגרפי, או בעל אופי מיני בוטה, או בשפה הנושאת אופי גס, או שהוא מעליב, ממריד, גזעני, מאיים, מטריד,
מבזה, מסית, מתגרה, משתלח, מוציא לשון הרע, מעודד לביצוע עבירות פליליות או אזרחיות, פוגע בפרטיות וכן כל תכנים אחרים אשר מהווים הפרה של כל דין.
המשתמש מצהיר בזאת כי ידוע לו שכל מידע אשר מועבר על ידו לעיר הציורים ו/או לאחד ממשתמשיו בכל דרך שהיא הוא באחריותו הבלעדית. עיר הציורים עושה ויעשה כל שביכולתו כי התוכן המוצג בו על כל חלקיו לא יפגע בגולשים אחרים, אך האחריות המלאה היא בידי המשתמש אשר פרסם ו/או שלח חומר פוגע, והוא זה
שיישא בכל הנזקים אשר נגרמו בעקבות פרסום שלו באתר.

9. אין להעלות קבצים או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים- לרבות אלו הפוגעים בזכויות יוצרים, סימנים ושמות מסחריים, סודות מסחריים, פטנטים ומדגמים.
הגולש אשר מבצע פעולות של העברת ו/או הכנסת ו/או מסירת תכנים לעיר הציורים מצהיר בזאת במפורש כי הינו בעל מלוא זכויות הקניין הרוחני בתכנים, והוא מרשה בעצם מסירת התכנים
לעיר הציורים ו/או מי מטעמו לעשות כל שימוש בתכנים, לרבות פרסומם. יוסף ויודגש, כי אין לפרסם או ליצור קישור לאתר המכיל בתוכו קבצים לא חוקיים כלשהם ובין היתר קבצי
מוזיקה, סרטים ומשחקים למיניהם הפוגעים בזכויות יוצרים של צדדים שלישיים ו/או לפרסם או ליצור קישור לאתרים המכילים תכנים כמוזכר בסעיפים 8-11 כולל בתקנון זה.

10. אין לפרסם באתר מידע שפרסומו נאסר לפי הוראת כל דין ו/או כל פרסום שהינו בלתי חוקי (לרבות פרסום המפר צו איסור פרסום) ו/או בלתי מוסרי ו/או הפוגע בתקנת הציבור
ו/או ברגשות הציבור ו/או פוגע בפרטיותו של אדם ו/או העלול לגרום נזק ו/או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמש עיר הציורים בפרט.

11. אין להעלות ו/או לשלוח ו/או לפרסם קבצים אשר מכילים וירוסים מכל סוג שהוא, לרבות אך לא רק, וירוסי מחשב כגון סוס טרואיני ותולעת ו/או כל קובץ אחר העשוי לפגוע ו/או
להזיק ו/או לשבש, ו/או לשנות ו/או להעביר מידע ממאגרי ובמאגרי נתונים ו/או במכשירים אלקטרונים הנמצאים ברשות משתמש אחר ללא ידיעתו וללא הסכמתו. אתר עיר הציורים ו/או
מי מטעמו אינם אחראים לשום נזק שיגרם למשתמש הישיר או העקיף כולל ציוד קצה בעקבות שימוש ו/או התקנה ו/או הורדת קבצים, חומרים ו/או תוכנות כלשהם מהאתר.

12. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שכל מידע, טקסט, מוסיקה, תוכנה, גרפיקה, וידאו וכל חומר אחר שפורסם או נשלח בצורה פרטית הוא באחריותו הבלעדית של שולח ההודעה
והמשתמש אחראי בלעדית לתוכן ההודעות שהועלו ו/או נשלחו במערכת.

13. על ידי העלאת/טעינת קבצים שלך לשרת האתר, או שליחת הודעות הכוללות תמונות, מוסיקה, תוכנה או חומרים אחרים, אתה מסכים להעניק לעיר הציורים ו/או למי מטעמו ,
במסגרת זכויות הקניין הרוחני שלך, רשות להוריד, להעתיק, לשנות, להפיץ, לשדר, לערוך, לתרגם, לעצב מחדש ולשלוח מחדש את החומרים שלך.

14. אין להעלות כל מידע העלול להטעות אדם ו/או כל גוף אחר, ובפרט אין להתחזות לעובד עיר הציורים.

15. במידה ובמהלך השימוש בשירותי עיר הציורים, תקבל הוראה ו/או הנחיה מעיר הציורים ו/או ממנהל האתר ו/או מי מטעמם, עליך להישמע להוראותיהם.

16. במידה ובמהלך השימוש באתר יתקשר ו/או יתקשרו עם המשתמש גורמים שלישיים ו/או כל גורם אחר, אתר עיר הציורים ו/או מי מטעמו אינם אחראים בשום דרך, ולא יישאו באחריות
כלשהי על נזקים ו/או טענות ו/או דרישות של המשתמש כתוצאה מהתקשרויות אלה.

17. אתר עיר הציורים ו/או מי מטעמו רשאים להוריד ו/או למחוק ו/או למנוע מראש פרסום של כל תוכן אשר מפר את אחד מהתנאים המפורטים בתקנון זה וכן כל תוכן אחר לפי שיקול דעתם
הבלעדי של עיר הציורים ו/או מנהל האתר ו/או מי מטעמם. הקביעה האם תוכן מסוים הפר את אחד התנאים המנויים לעיל תהא נתונה לשיקול דעתם הבלעדי של עיר הציורים ו/או מי מטעמם.
כמו כן, עיר הציורים ו/או מי מטעמו לא ישאו כלפיך (או מי מטעמך) באחריות לכל נזק או עגמת נפש שיגרמו על ידי מחיקת ו/או הסרת תכנים אשר לדעתו מפרים איזה מהתנאים הנ"ל
ו/או עלולים לפגוע באתר.

18. אין בזכותה של עיר הציורים להוריד כל תוכן פוגע ו/או מפר תקנון זה בכדי להטיל עליה כל אחריות,עיר הציורים יעשה ככל שביכולתו למנוע פרסום חומר פוגע, אך עיר הציורים אינו מתחייב לבדוק ו/או
לבקר ו/או לפקח באופן רציף על התכנים המשולבים באתר וגם אם יערוך בדיקות בתכנים כנ"ל, הוא אינו מתחייב כי יזהה תוכן כאמור, ו/או כי יספיק להוריד אותו מהאתר לפני
שייחשף בפני משתמשי האתר ו/או בכלל. עיר הציורים אינו אחראי בגין פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו כתוצאה מפרסום התכנים כאמור, מסיבה זאת, אתה בלבד
תשא באחריות מלאה ובלעדית לכל תוכן שתפרסם בשירותים ולכל התוצאות שינבעו ממנו, לרבות אך מבלי לגרוע, תביעה או תלונה אשר תוגש בעקבות הפרה של זכויות יוצרים ו/או
של הוצאת לשון הרע.

19. עיר הציורים ממליץ למשתמש כי ינהג בזהירות יתרה עם התכנים אשר יפרסם באתר, ובפרט בכל הקשור לפרטים אישים (כגון: כתובת מגורים, מספר טלפון), מידע אישי, מקצועי
וכל מידע סודי כלשהו וכי לא יחשוף כל מידע אישי ו/או קבצים המכילים פרטים מזהים בכדי למנוע הטרדות מכל סוג שהוא. כל מידע שתפרסם יהיה באחריותך בלבד. עיר הציורים לא
ישא באחריות לכל תוצאה שתנבע מפרסום מידע כאמור, או מיצירת קשר שתחילתו בפרסום מידע כאמור.

20. עיר הציורים מייעץ וממליץ לבדוק באמצעות תוכנת אנטי וירוס מהימנה ועדכנית כל קובץ המורד מהאתר ישירות למחשבך ו/או למדיה מגנטית שברשותך . עיר הציורים לא יהיה אחראי לכל נזק
שייגרם לך ו/או לציודך במקרה של תקלה.

21. מובהר בזאת, כי עיר הציורים לא יהיה אחראי בגין כל נזק ו/או הפסד, בין ישיר ובין עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לעיר הציורים. בנוסף עיר הציורים אינו
אחראי לזמינות השירות ו/או לתוכן ו/או לצורה ו/או לאמינות ולדיוק הנתונים המופעים בעיר הציורים, לרבות על נתונים ומידע שסיפקו צדדים שלישיים כלשהם.

22. בעצם רישומך לאתר הינך מסכים כי עיר הציורים יצרף אותך למאגר ולשירות הדיוור האלקטרוני של האתר המשמש לצורכי האתר, לרבות אך לא רק לצורכי פרסום. המשתמש יהא רשאי בכל
עת שיחפוץ לדרוש בכתב את מחיקת רישומו ממאגר הדיוור האלקטרוני של עיר הציורים וזו תענה לבקשתו ותודיע לו על כך בכתב .

23. אתה נותן בזאת את הסכמתך לכך שעיר הציורים ו/או מי מטעמו יוכלו לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שלך בשירותים (לרבות באמצעות "עוגיות" ואמצעים דומים) ולהשתמש בכל מידע
כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירות, רמתו ותקינותו ו/או לצורך קיום הוראות כל דין. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יהיה עיר הציורים רשאי:

23.1. למסור את פרטי המשתמש לאחר או לאחרים עפ"י סמכות שבדין.

23.2. לעשות שימוש בפרטי המשתמש ובמידע אחר הקיים בידי עיר הציורים בקשר עם המשתמש לצורכי עיר הציורים, לרבות שירות וסקרים של עיר הציורים.

24. השירות באתר עיר הציורים - פתיחת אתרים בחינם: בכפוף לכל האמור לעיל ולהלן:

24.1. אתר עיר הציורים - פתיחת אתרים בחינם מעמיד לרשותך מתחם אישי באמצעותו תהא רשאי לפתוח ולנהל אתר אישי כלשהו בכל נושא שתיבחר לעלות בו. אתר זה הינו פתוח לצפיית
הגולשים ומשתמשים אחרים. אתר עיר הציורים ומי מטעמו אינם אחראים לתגובות שיעורר ו/או להתייחסות ו/או שימוש כלשהו שיעשה בחומר שהועלה על ידך לאתר ונחשף לכל שאר
הגולשים.

24.2. המשתמש רשאי לבקש מאתר עיר הציורים ו/או מי מטעמו שהאתר האישי שלו יפתח ויופיע תחת נושא מסויים. אתר עיר הציורים ו/ או מי מטעמו אינם מתחייבים כי יענו לבקשה זו, אך יעשו כל
מאמץ שבקשתו של המשתמש תענה.

24.3. עיר הציורים מעניק למשתמשי האתר אפשרות לקחת חלק בשירותי הצ'טים והפורומים - יחד עם זאת, תגובות הגולשים בפורומים ובצ'טים הנ"ל אינה מלמדת ו/או מחייבת כי תוכן האתר
מהימן, מלא או עדכני. עיר הציורים ו/או מי מטעמו אינם אחראים לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות, שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס
תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

24.4. זכור: מלוא המידע שאתה מוסר עיר הציורים לרבות התכנים בצ'טים ו/או בפורומים יהיה ו/או עלול להיות חשוף לכלל משתמשי האינטרנט. אתר עיר הציורים ו/או מי מטעמו אינם אחראים,
מזדהים או מעודדים את הדעות והתכנים המועלים לאתר ע"י הגולשים. עיר הציורים אינו יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן. על
כן, עיר הציורים לא ישא כלפיך ו/או כלפי מי מטעמך באחריות לחשיפת המידע ו/או לכל תוצאה שתגרם לך בעקבות כך.

24.5. עיר הציורים משמש בין היתר כשרת אחסון, המעניק מקום לגולשים לפרסם חומרים אישיים שלהם ו/או לעצב לעצמם דפי אינטרנט פרטיים, אך יחד עם זאת עיר הציורים אינו מיועד לשמש מיקום
ראשי לאחסון חומרים. המשתתף מצהיר כי ידוע לו שייתכנו נסיבות, בין בשליטת עיר הציורים ובין שלא בשליטתה אשר יגרמו לאובדן ו/או מחיקה ו/או שינוי של החומרים שבאתר ועל כן באחריותו ליצור גיבוי של
אותו חומר ו/או מידע שאתה מפרסם עיר הציורים. עיר הציורים אינו אחראי לאובדן אותם חומרים מכל סיבה שהיא.

24.6. עיר הציורים יהיה רשאי לשנות מעת לעת את השירותים באתר, היקפם וזמינותם וכל היבט אחר הכרוך בהם- והכל, בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו,
בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי
נוחות וכיו"ב. הנך מצהיר בזאת כי לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי עיר הציורים ו/או מי מטעמו בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.

24.7. השימוש בשירות עיר הציורים - פתיחת אתרים בחינם בשלב זה אינם כרוכים בתשלום כלשהו לאתר עיר הציורים ו/או מי מטעמו, אלא אם יצוין אחרת ונתקבלה הסכמת הגולש לביצוע התשלומים
כאמור .

24.8. עיר הציורים משאיר לעצמו את האפשרות לחייב אותך בתשלום עבור שימוש בשירותים, גם אם בתחילה היה השימוש בהם פטור מתשלום. הודעה על הכוונה לחייב בתשלום עבור השימוש
בשירותים אלה תפורסם בעמוד הראשי לפחות ארבע עשרה ימים מראש .

24.9. אתר עיר הציורים ו/או מי מטעמו שומרים לעצמם את הזכות לסגור שירותים ו/או מדורים ו/או אתרים אישיים ו/או חלקי גלישה באתר בפני גולשים אשר יבחרו לא לשלם עבור אותם שירותים,
אם וכאשר יוחלטו.

24.10. אתר עיר הציורים רשאי למנוע השתתפות של משתמש כלשהו במערכת האתר וכל זאת לפי שיקול דעתו הבלעדי אף ללא הצדקה וללא כל התראה מראש.

25. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו- הינם של עיר הציורים ו/או מי מטעמו בלבד.
אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של עיר הציורים ו/או מי מטעמו, בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הינם קניינו של
עיר הציורים בלבד, אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתו, בכתב ומראש.

26. אתה מתחייב לשפות את עיר הציורים, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם- ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט-

עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את עיר הציורים, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה
מפרטים ו/או מידע ו/או קבצים שמסרת לפרסום באתר עיר הציורים, על איזה מהשירותים הכלולים בו. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל אביב.